• contact.ttc.llc@gmail.com
  • 0366 42 52 62
logo

Mục tiêu chiến lược chính

+ Kế hoạch đầu tài sản:

Trong giai đoạn 2019 – 2029 đạt mức đầu 2 triệu USD.

+ Khách hàng:

Củng ́ thị trường trong nước và mở rộng thị trường trên thế giới, xác định các khu vực trọng điểm.

+ Quản trị doanh nghiệp:

Trở thành doanh nghiệp hệ thống quản trị điều hành chuyên nghiệp được công nhận.

Xây dựng một doanh nghiệp môi trường làm việc năng động, sáng tạo, mức thu nhập tốt, nhiều hội thăng tiến cho cán bộ nhân viên phát triển khả năng nghề nghiệp.